Výzkumná infrastruktura

"CZ:OPENSCREEN: Národní infrastruktura chemické biologie" se řadí mezi prioritní a strategické projekty, které jsou zařazeny do aktualizované verze Cestovní mapy České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016-2022.

 

Podle zákona č. 130/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů se velkou infrastrukturou pro VaVaI rozumí:

"Jedinečné výzkumné zařízení pro výzkum a vývoj a inovace, včetně jeho pořízení, souvisejících investic a zajištění jeho činnosti, které jsou nezbytné pro ucelenou výzkumnou a vývojovou činnost s vysokou finanční a technologickou náročností a které je schvalováno vládou a zřizováno jednou výzkumnou organizací pro využití též dalšími výzkumnými organizacemi."

 

Dle nařízení komise (EU) č. 651/2015 ze dne 17. června 2014 zní definice takto:

 „Výzkumnou infrastrukturou se rozumí zařízení, zdroje a související služby, které vědecká obec využívá k provádění špičkového výzkumu ve všech oborech, zahrnující základní vědecké vybavení a výzkumný materiál; zdroje založené na znalostech, například sbírky, archivy a strukturované vědecké informace; infrastruktury informačních a komunikačních technologií, například sítě GRID, počítačové a programové vybavení, komunikační prostředky, jakož i veškeré další prvky jedinečné povahy nezbytné k dosažení špičkové úrovně. Tyto infrastruktury se mohou nacházet na jednom místě nebo mohou být „rozmístěné“ v rámci sítě (organizovaná síť zdrojů) v souladu s čl. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC).

 

Cestovní mapa ČR VI, 2010

Cestovní mapa ČR VI, aktualizace 2011

Cestovní mapa ČR VI, aktualizace 2016

ESFRI Cestovní mapa, 2006

ESFRI Cestovní mapa, aktualizace 2008

ESFRI Cestovní mapa, aktualizace 2010

ESFRI Cestovní mapa, aktualizace 2016

 

 

Interakce s Life Science infrastrukturami na národní úrovni

 

 

Interakce s Life Science infrastrukturami na mezinárodní úrovni