Financování

CZ-OPENSCREEN je v současnosti financován z několika projektů poskytovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016118

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Období řešení projektu: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022

Hlavní náplní Národní infrastruktury chemické biologie (CZ-OPENSCREEN) je testování biologických aktivit sloučenin a hledání nástrojů, sond a metod určených pro základní výzkum obecných procesů v buňce, mechanismů vzniku onemocnění a možnosti ovlivnění patofyziologických drah v buňce.

Projekt "Modernizace Národní infrastruktury chemické biologie" má za cíl modernizaci a upgrade technologického vybavení a posílení rozvoje základního i aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti chemické biologie a genetiky v rámci Národní infrastruktury chemické biologie (CZ-OPENSCREEN). Realizace projektu jednoznačně přispěje k dalšímu zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků v rámci infrastruktury a konkurenceschopnosti nejen na úrovní české vědy, ale i samotné České republiky.

 

 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Upgrade Národní infrastruktury chemické biologie

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001799

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Období řešení projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018

Projekt „Upgrade Národní infrastruktury chemické biologie“ má za cíl modernizaci technologického vybavení a posílení rozvoje základního i aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti chemické biologie a genetiky v rámci Národní infrastruktury chemické biologie (CZ-OPENSCREEN).
Náplní projektu bude modernizace stávajícího přístrojového vybavení laboratoří sdružených v konsorciu CZ-OPENSCREEN – hostitelské instituce ÚMG v Praze a partnerské instituce UP v Olomouci. V rámci projektu budou pořízeny přístroje – Zařízení pro bezkontaktní akustický přenos kapalin a Kompresorová stanice pro zajištění vnitřního prostředí chemické knihovny. Jejich integrování do stávajícího vybavení infrastruktury umožní naplnění cílů vědeckých programů v rámci projektu a povede ke zkvalitnění a rozšíření výzkumu infrastruktury obecně. Vlastní výzkum bude realizován s využitím stávající a modernizované výzkumné infrastruktury a bude navazovat na její stávající výzkumné aktivity. V rámci projektu dojde k podpoře aktivit, které budou směřovat k vytvoření komplementárních platforem pro testování biologické aktivity malých molekul a získání dat, která povedou k identifikaci nových molekulárních sond a nástrojů pro další výzkum a validaci sloučenin vhodných pro vývoj nových léčiv. Kvalitní management projektu bude zárukou naplnění cílů projektu. Realizace projektu jednoznačně přispěje k dalšímu zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků v rámci infrastruktury a konkurenceschopnosti nejen na úrovní české vědy, ale i samotné ČR.

 

Národní infrastruktura chemické biologie

Registrační číslo projektu: LM2015063

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Program: Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI (2010-2017)

Období řešení projektu: 1.1. 2016 - 31.12. 2017

Obsah a cíl projektu: Posláním projektu „Národní infrastruktura chemické biologie“ je vytvoření výzkumného centra provozujícího základní a aplikovaný výzkum v oblasti chemické biologie a genetiky a poskytování otevřeného přístupu (open access) svým uživatelům. Infrastruktura CZ-OPENSCREEN představuje národní uzel panevropské ESFRI infrastruktury EU-OPENSCREEN, což umožňuje přístup k mezinárodní výzkumné platformě a Evropské chemicko-biologické knihovně sloučenin. Hlavními cíli výzkumné infrastruktury CZ-OPENSCREEN jsou identifikace nových molekulárních sond a nástrojů pro další výzkum a validace sloučenin vhodných pro vývoj nových léčiv. Chemická biologie jako taková představuje novou mezioborovou vědní disciplínu propojující tradiční výzkumné obory (buněčná biologie, molekulární a strukturní biologie, biochemie, organická chemie a chem/bioinformatika), tím přináší žádoucí podporu pro prohloubení dosavadních poznatků.

 

CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura chemické biologie

Registrační číslo projektu: LO1220

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Program: Národní program udržitelnosti I (2013-2020)

Období řešení projektu: 1.11. 2013 - 31.10. 2018

Obsah a cíl projektu: Předmětem navrhovaného projektu je umožnit návaznost provozu a rozvoj vybudované výzkumné infrastruktury v rámci realizovaného projektu CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura chemické biologie podpořeného z programu OPPK. Cílem projektu je tedy stabilizace podmínek pro vytváření a uplatňování kvalitních výsledků VaVaI, stabilizace finančních zdrojů a navýšení konkurenceschopnosti pro získávání finančních zdrojů a udržení kontinuity výzkumné činnosti, pro kterou bylo Centrum původně zřízeno a vybudováno. Aktivity předkládaného projektu budou využívat rozšířených kapacit a technologií vybudovaných a pořízených v rámci realizovaného projektu. Umožněním návaznosti výzkumné činnosti na poli chemické biologie dojde k dalšímu posílení interdisciplinarity ve VaV, neboť do projektu budou zapojeni výzkumní pracovníci z oblastí organické chemie, medicinální chemie, farmakologie, biochemie, molekulární biologie, buněčné biologie, vývojové biologie, neurobiologie, bioinformatiky, cheminformatiky i MSP zabývající se identifikací a vývojem nových léčiv. Realizací projektu bude dosaženo stabilizace podmínek pro růst konkurenceschopnosti žadatele a celé ČR a podmínek pro rozvoj mezinárodní spolupráce. Vědeckou náplní projektu je hledání nástrojů pro výzkum obecných procesů v buněčné onkologii, mechanismů vzniku onemocnění, možnosti ovlivnění patofyziologických drah v buňce a vývoj potenciálních léčiv. Tento výzkum by měl zlepšit prevenci, diagnostiku a léčbu závažných lidských onemocnění.